alg. voorwaarden/privacyverklaring

Privacyverklaring
Verzamelen en gebruiken van persoongegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag willen wij u er op attent maken dat wij de persoongegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een klant of een potentiële klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u snel en efficiént te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk vor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar u persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.
Als u regelmatig contact met ons heeft, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijke per e-mail op de hoogte te brengen van onze producten en diensten. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een aanbieding/mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.(zie hiervoor de afmelding onderaan elke mail).
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft of gehad heeft, maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na laatste contact verwijderen,. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar geen klant zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode worden deze gegevens verwijderd.
Uw Rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvuling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegeevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zicht wenden tot (Henk de Boer melktechniek Hegedyk 42 9026 BB  jellum, tel 058-2519488, email  deboermelktechniek@planet.nl ) Ook met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgevens kunt u contact met ons opnemen.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Van Henk de Boer & Zn v.o.f. Melktechniek
Gevestigd te Jellum/Beers Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te leeuwarden onder nr. 2867 op 11-11-1996
 
Artikel 1. Begripsbepaling :
Onder Henk de Boer&Zn melktechniek wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de vennoot onder firma met beperkte aansprakelijkheid Henk de Boer & Zn Melktechniek gevestigd en kantoor houdend te Jellum.
Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.
Artikel 2 algemeen/toepassing
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van algemene voorwaarden van afnemers van toepassing op.
Alle aanbiedingen, ruilovereenkomsten- al of niet met bijbetaling, koopovereenkomsten en leveranties van zaken waaronder gegrepen programma materiaal (software)
Alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van Henk de Boer&zn Melktechniek v.o.f. van afnemers, onderscheidenlijk tussen de Firma en de afnemers.
Artikel3 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires,advertenties,brieven, waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven,beschrijvingen etc, door Henk de Boer&Zn verstrekt zijn voor Henk de Boer & zn niet bindend en allen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Henk de Boer & Zn wordt aangeboden.
Henk de Boer&Zn blijft eigenares van eventuele ontwerpen constructie tekeningen, toelichtingen en bijlagen etc, die bij door Henk de Boer&Zn gedane aanbiedingen en of met Henk de Boer&Zn gesloten, overeenkomsten door haar aan de afnemer te beschikking zijn gesteld of aan hem zijn verstrekt. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Henk de Boer&Zn.
Artikel4 Overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Henk de Boer&Zn de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De Inhoud van de overeenkomst strekt, onverminderd hetgeen in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden ontrent aanvullende werkzaamheden en diensten is bepaald, niet verder dan die leverings- en werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding of opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven, waarbij de inhoud van de opdrachtbevestiging prevaleert.
Artikel 5. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de factoren genoemde in lid 2 van dit artikel, verhoging ondergaan, is Henk de Boer&Zn gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Henk de Boer&Zn zal eventuele prijsverhoging als hiervoor bedoeld onverwijld schriftelijk ter kennis brengen van de afnemer.
Indien afnemer bezwaren heeft ter zake van aldus door Henk de Boer&Zn toegepaste prijsverhogingen, dient hij Henk de Boer&Zn daarvan innen 14 dagen na verzending van de in de laatste alinea van lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door afnemer worden geacht te zijn aanvaard.
Artikel 6. Betaling
Betaling dient netto en contant te geschieden. Indien partijen overeenkomen dat betaling geschiedt middels storting of overmaking op een door Henk de Boer&Zn aangewezen bank- of girorekening, dient zulks te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere in gebreke stelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling.
Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de in hoofdsom verschuldigde bedragen.
Henk de Boer&Zn is ten allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoege van Henk de Boer&Zn zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Afnemer is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen dan wel de door hem te betalen koopprijs op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde ook van Henk de Boer&Zn te vorderen al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud/recht van retentie
De eigendom van alle door Henk de Boer&Zn aan de afnemer geleverde zaken blijft bij Henk de Boer & Zn zolang de afnemer de vorderingen van Henk de Boer&Zn uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Henk de Boer&Zn wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, niet heeft voldaan.
De afnemer is  verplicht de ter beschikking gestelde of geleverde zaken te verzekeren tegen alle in het kader van een uitgebreide inboedelverzekering gebruikelijke risico’s totdat de koopprijs voor de betreffende zaken volledig is voldaan.
De afnemer is gehouden jegens derden melding te maken van het feit dat de eigendom van de zaken op de voet van lid 1 van dit artikel rust bij Henk de Boer&Zn. Daarvan dient met name melding te worden gemaakt, gevolgd door bevestiging,jegens derden die rechten van welke aard ook op de zaken pretenderen, bij conservatoire en/of executoriale beslaglegging, of bij uitoefening van bodemrecht door de fiscus en/of door enige verhuurder van onroerende zaken. De afnemer is niet gerechtigd tot vervreemding, verhuur, belening en verpanding van de geleverde zaken, zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt.
Henk de Boer&Zn is door de afnemer gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geleverde zaken in haar macht te brengen, indien de afnemer zijn betalingsverplichting nietof niet tijdig nakomt, of indien een der omstandigheden als genoemd in artikel 8.2 intreedt, onverminderd het recht tot schadevergoeding van Henk de Boer&Zn. Henk de Boer&Zn is uitdrukkelijk hoor afnemer gemachtigd ter uitvoering van deze bepaling het terrein van afnemer te betreden en de betreffende zaken eigenhandig onder zich te nemen.
Henk de Boer&Zn is gerechtigd alle zaken welke zij uit hoofde van een reparatie-overeenkomst of uit welken hoofde en met welke bestemming ook van de afnemer onder zich heeft, terug te houden voor rekening en risico van de afnemer tot alle opeisbare vorderingen van de afnemer zijn voldaan.
Artikel 8: Overmacht, opschorting en ontbinding
Indien Henk de Boer & Zn door overmacht, waaronder wordt verstaan iedere niet aan Henk de Boer & Zn te wijten omstandigheid waaronder de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of wordt verhinderd, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Henk de Boer&Zn het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, zonder dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden of ontbinding te vorderen, tenzij de prestatie als gevolg van de overmacht blijvend onmogelijk is geworden.
Alle vorderingen van Henk de Boer&Zn zijn terstond en geheel opeisbaar, indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Onverminderd de rechten van Henk de Boer & Zn op schadevergoeding heeft zij in de in deze bepaling genoemde gevallen tevens het recht de overeenkomsten met afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten.
Artikel 9: Ruilovereenkomst
In geval van een ruilovereenkomst al of niet met bijbetaling – kan de afnemer, indien de beoogde leveringsdatum van de door Henk de Boer&Zn ter zake van die ruilovereenkomst te leveren zaak is gelegen na de datum waarop de ruilovereenkomst te leveren zaak is gelegen na de datum waarop de ruilovereenkomst is gesloten, bedingen dat hij het inruilobject of indien Henk de Boer&Znzulks verlangt- een vervangend object kan ( blijven ) gebruik van en tot levering van de door Henk de Boer & Zn te leveren zaak is geschied.
Tot de datum van levering door Henk de Boer&Zn zijn alle kosten tot instandhouding van de uit hoofde van lid 1 van dit artikel aan de afnemer ter beschikking gestelde of ter beschikking gelaten zaak ( ruilobject en/of vervangend object) waaronder de kosten van onderhoud en eventuele van welke aard en omvang dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is verplicht het inruilobject en/of vervangend object tegen alle risico’s en voor de reële waarde te verzekeren en verzekerd te houden.
Indien bij levering door de afnemer het inruilobject ineen andere hoedanigheid verkeert dan op het moment dan de ruilovereenkomst werd gesloten, althans dan op het moment dat de prijs van het inruilobject werd bepaald of indien het inruilobject is tenietgegaan of indien daaraan schade is ontstaan van welke aard en omvang en door welke oorzaak ook is Henk de Boer&Zn gerechtigd de prijs voor het inruil object opnieuw te bepalen, dan wel de ruilovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding van de ruilovereenkomst zoals in lid 3 van dit artikel omschreven, is de afnemer gehouden tot afname van en voldoende van de gehele koopprijs van, de door Henk de Boer Zn te leveren zaak en/of de door H. de Boer&Zn te verrichten werkzaamheden en diensten.
Artikel 10: levertijd, levering, risico en rembours
Levering geschiedt af bedrijf H. de Boer&Zn. Vervoer van geleverde zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een niet-tijdige levering kan ingebrekestelling van verkoper uitsluitend schriftelijk geschieden, waarbij tenminste een termijn van 3 weken in acht dient te worden genomen alvorens verzuim zal intreden.
Dadelijk na levering draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen of onderdelen daarvan ontstaat.
Verzendkosten voor zendingen van een netto waarde van minder dan 680 euro excl. BTW, danwel voor een bedrag lager dan het minimum bedrag dat terzake door H. de Boer&Zn in haar laatste prijscouranten en informatiebulletins is vermeld, over het factuurbedrag als administratiekosten in rekening te brengen.
H. de Boer&Zn is gerechtigd op verzendingen zoals bedoeld in het vorige lid, een toeslag van 2%, althans van het percentage dat ter zake door H. de Boer in haar laatste prijscourant en informatie-bulletins is vermeld, over het factuurbedrag als administratiekosten in rekening te brengen.
Levering van onderdelen geschiedt uitsluitend onder rembours, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11: reclames
De afnemer dient bij inontvangstneming van de zaken te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
Reclames ter zake van geleverde zaken of verstrekte diensten worden door H. de Boer&Zn slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 14 dagen na inontvangstneming van de zaken schriftelijk ter kennis van H. de Boer&Zn zijn gebracht. Reclames ter zake van verstrekte facturen dienen uiterlijk op de vervaldag ter kennis van H. de Boer&Zn te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt afnemer geacht geleverde zaken, verrichte diensten of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
Bij (door) verkoop of ingebruikneming van door H. de Boer&Zn geleverde zaken, wordt de afnemer geacht deze in orde te hebben bevonden. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste afnemer.
Indien voor een door H. de Boer&Zn geleverde installatie goedkeuring van Provinciaal Elektriciteit, Water en Gasbedrijf is vereist, dient de afnemer op zijn kosten de geleverde installatie binnen 22 dagen na inontvangstneming te laten keuren. Reclames naar aanleiding van deze keuring dienen binnen acht dagen na de keuringsdatum schriftelijk ter kennis van H. de Boer&Zn te worden gebracht, en derhalve uiterlijk 30 dagen na inontvangstneming van de installatie, of zoveel eerder als de keuring heeft plaatsgevonden.
Reclames schort de verplichtingen van de afnemer voortvloeiende uit enige met H. de Boer&Zn gesloten overeenkomst niet op.
Artikel 12: Aanvullende werkzaamheden en diensten
Alle montage- , installatie- en opstellingswerkzaamheden, alsmede het geven van bedieningsinstructies aan afnemer en/of zijn werknemers, hiermee te noemen “aanvullende werkzaamheden en diensten”geschieden in opdracht en voor rekening van de afnemer, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze werkzaamheden onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen H. de Boer&Zn en afnemer.
aanvullende werkzaamheden en diensten door welke oorzaak ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, noch recht de opdracht te annuleren c.q. ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
De afnemer die opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden en diensten verplicht zich: de door H. de Boer&Zn aangewezen werklieden in de gelegenheid te stellen die werkzaamheden en/of diensten te verrichten, zowel gedurende buiten de normale werkuren indienH. de Boer&Zn aan afnemer voor de uitvoering van die werkzaamheden en diensten benodigde werktuigen en materialen tijdig en kosteloos op de overeengekomen werkplaats ter beschikking van de door H. de Boer&Zn aangewezen werklieden te stellen.
Kosten en/of schade ontstaan doordat aan een of meer van de in lid 3 van dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan zijn voor rekening van de afnemer.
Artikel 13: Garantie
De afnemer kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke zijn vermeld in de bij de geleverdezaken behorende fabrieksgarantie.
Ingeval van zichtbare tekortkomingen dient de afnemer daarvan binnen een termijn van 14 dagen na levering schriftelijk aan H. de Boer&Zn mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard. Verborgen gebreken dienen door de afnemer aan H. de Boer & Zn schriftelijk te worden gemeld binnen 14 dagen nadat zij zijn ontdekt althans in redelijkheid ontdekt hadden kunnen worden, bij gebreke waarvan iedere garantie verplichting van H. de Boer&Zn ter zake van dat gebrek en de eventuele gevolgen daarvan vervalt.
Schadevergoeding uit hoofde van enige garantieverplichting van H. de Boer&Zn kan onverminderd het bepaalde in dit artikel niet meer bedragendan het in hoofdsom voor de geleverde zaken door de afnemer verschuldigde bedrag.
Bij ( door)verkoop of ingebruikneming van door H. de Boer&Zn geleverde zaken, wordt de afnemer geacht deze in orde te hebben bevonden. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste afnemer.
Indien blijkt dat binnen de garantie termijn uit hoofde van de fabrieksgarantie, derden zonder voorafgaande kennisneming en uitdrukkelijke toestemming van H. de Boer&Znreparaties, althans werkzaamheden aan de betreffende zaken, hebben uitgevoerd vervalt iedere aanspraak op garantie, al thans vervalt ieder garantieverplichting zijdens H. de Boer&Zn.
H. de Boer&Zn geeft geen garantie op gebruikte zaken en machines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14: aansprakelijkheid
H. de Boer & Zn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke bij afnemer of derden is ontstaan tengevolge van door haar verrichte diensten of door geleverde zaken, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van H. de Boer&Zn.
Indien de afnemer aantoont, dat schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet de in hoofdsom voor de verrichte diensten en/of geleverde zaken gefactureerde bedragen.
Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten.
De afnemer vrijwaart H. de Boer&Zn tegen alle aanspraken van derden ter zake door deze eventuele te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 15: Aanvullende voorwaarden ten aanzien van de levering van programma- materiaal
Gebruiksrecht:
H. de Boer &Zn verleent aan afnemer een gebruiksrecht op de door haar aan afnemer geleverde programmaproducten. Dit gebruiksrecht heeft slechts betrekking op de in de overeenkomst vermelde programmaproducten.
Het gebruiksrecht is niet exclusief. Afnemer mag het gebruiksrecht niet overdragen. De programmaproducten zijn bestemd voor eigen gebruik door de afnemer. Afnemer is niet gerechtigd de producten openbaar te maken of aan derden ter inzage te geven, dan wel, al of niet tijdelijk, aan derden af te staan.
Afnemer is gerechtigd de programma’s geheel of gedeeltelijk voor back up en testdoeleinden te reproduceren. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van de rechten van intellectuele eigendom, merken en nummer dragen als op de originelen zijn vermeld.
Het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de documentatie anders dan strikt voor eigen gebruik, is afnemer niet toegestaan.
Het gebruiksrecht is van bepaalde of onbepaalde duur. Voor het gebruiksrecht is een vergoeding ineens, dan wel een periodieke vergoeding verschuldigd als nader in de overeenkomst vermeld.
Bij het einde van het gebruiksrecht is de afnemer verplicht de verstrekte programmaproducten, alsmede de kopieën in welke vorm dan ook, onmiddellijk aan H. de Boer&Zn retour te zenden.
 
Geheimhouding eigendomsrecht en auteursrecht
De afnemer zal alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om de inhouden toepassingsmogelijkheden van in gebruik gegeven programmaproducten, geheim te houden, zowel tijdens de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging hiervan.
De afnemer erkent de eigendomsrechten van H. de Boer&Zn van alle aan afnemer krachtens deze overeenkomst in gebruik gegeven programma producten.
De afnemer erkent de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom c.q. aanverwante rechten van H. de Boer & Zn, de afnemer of derden daarop zijn aangebracht.
Garantie
Ten aanzien van de door overeenkomst in gebruik gegeven en ongewijzigd gebleven en ongewijzigd gebleven programmaproducten garandeert H. de Boer&Zn gedurende drie maanden na aflevering dat deze producten zullen voldoen aan de door H. de Boer&Zn vastgestelde functionele specificaties.
De aansprakelijk van H. de Boer&Zn uit hoofde van deze garantie is beperkt tot het ( doen) nemen van de redelijkerwijs mogelijk maatregelen tot herstel van die afwijkingen ten opzichte van de door H. de Boer &Zn vastgestelde functionele specificatie van het desbetreffende product die binnen de termijn van drie maanden na levering schriftelijk door afnemer ter kennis van H. de Boer & Zn zullen zijn gebracht.
Als tekortkomingen zullen slechts gelden wezenlijke afwijkingen van de door H. de Boer&Zn vastgestelde functionele specificatie. H. de Boer&Zngarandeert uitdrukkelijk niet dat de functies vervat in het gelicentieërde programma geheel aan de behoeften van de afnemer zullen voldoen of zullen werken in de combinaties die door de afnemer voor het gebruik kunnen worden gekozen, of dat het programma zonder onderbrekingen geheel foutloos zal functioneren. In dit verband aanvaarden beide partijen dat het niet mogelijk is computerprogramma’s te leveren waarvan vaststaat dat zij vrij van gebreken zijn. Tevens aanvaarden beide partijen dat niet alle gebreken voor herstel vatbaar zijn.
Als H. de Boer&Zn in redelijkheid vaststelt dat er geen sprake is van een tekortkoming als door de afnemer gemeld, zal de afnemer de door H. de Boer&Zn aan de opsporing en het herstel van de vermeende tekortkoming bestede tijd tegen die als dan bij H. de Boer&Zn geldende tarieven vergoeden.
Aansprakelijkheid
In aanvulling op het bepaalde in artikel 14 van de onderhavige algemene voorwaarden en met inachtneming van het in lid 12 van dit artikel gestelde, geldt dat de aansprakelijkheid van H. de Boer & Znter zake van of in verband met de in gebruik gegeven programmaproducten is beperkt tot het bedrag dat in totaal op het moment van aansprakelijk stelling is betaald aan vergoedingen voor het gebruiksrecht.
Afnemer kan geen rechten ontlenen aan toezeggingen van H. de Boer&Zn ten aanzien van verwerkings- of doorloopsnelheid van een programmaproduct.
Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
Op overeenkomsten tussen H. de Boer&Zn en haar afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen H. de Boer&Zn en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan deRechtbank te Utrecht dan wel de Rechtbank binnen welk Arrondissement de woonplaats van de afnemer gelegen is, zulks ter keuze van H. de Boer&Zn met dien verstande dat geschillen, die de bevoegdheidsgrens van de kantonrechter niet te boven gaan, zullen dienen te worden voorgelegd aan de kantonrechter, welke naar Gemene recht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.